รายงานสถานะการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์

แบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (การตอบกลับ)